Deelnemer m/v die (SUP) materiaal huurt en/of deelneemt aan (begeleide) (SUP) activiteit. Cup of sup is het bedrijf welke zorgt draagt voor verhuur, (niet-) begeleide activiteiten en instructie.
Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A en B, en te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.
Deelnemer verklaart niet zwanger te zijn ten tijde van de activiteit/huurperiode.
Er dient vooraf betaald te worden.

Jongeren onder de 16 moeten onder begeleiding van een volwassenen te zijn.
Deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van de instructeur houden.
Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier. Cup of sup zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
Cup of sup zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
Deelnemer draagt zorg voor het gehuurde materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het materiaal zal verhuurder kosten verhalen op deelnemer.
Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij deelnemer.
Cup of sup behoudt zich het recht voor foto’s te maken en deze te mogen plaatsen op website en/of Social media.

Cup of sup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de supactiviteit/huurperiode.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Cup of sup. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUP huur van de betreffende vaart.

Deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.
Deelnemer huurt materiaal en/of neemt deel aan SUP activiteit geheel op eigen risico.
Iedere individuele deelnemer tekent voorafgaand aan de activiteit een formulier akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Op het formulier staan ook de NAW gegevens van de betreffende persoon.
Cup of sup is staat het vrij om een gepland evenement op basis van weervoorspellingen, harde wind, onweer of op basis van verwacht hoogwater annuleren. De geplande activiteit kan op een ander moment worden ingehaald. Mocht dit niet lukken dan wordt een eventuele aanbetaling terugbetaald
Borg kunt u voldoen door middel van het achterlaten van uw telefoon/sleutels of portemonnee.
Suppen bij Supschool Cup of sup geschiedt heel op eigen risico en U kunt Cup of sup en/of haar instructeurs op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel van welke aardt dan ook.
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
De opdrachtgever en/of deelnemer Supschool Cup of sup aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Supschool Cup of sup leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Supschool Cup of sup gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
U dient een eigen risicoverklaring te tekenen voor in gebruik name van de SUP.

Oudkarspel 20-06-2018